Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

thegirlyoulosttococaine
Reposted fromtfu tfu vialost-in-space lost-in-space
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
Polacy generalnie mają nawyk przeklinania. Aż dziw, że Konstytucja RP nie zaczyna się od preambuły "My, kurwa, naród polski."
— Paweł Pollak
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasucznik sucznik
thegirlyoulosttococaine
Potrzebna mi jest bliskość pokrewnego człowieka. Pragnę jakiejś poręki świata wewnętrznego, którego istnienie postuluję. Wciąż tylko trzymać go na własnej wierze, dźwigać go wbrew wszystkiemu siłą swej przekory – jest trudem i udręką Atlasa. Czasem zdaje mi się, że tym wytężonym gestem dźwigania trzymam nic na swoich barkach. Chciałbym móc na chwilę złożyć ten ciężar na czyichś ramionach, rozprostować kark i spojrzeć na to, co dźwigałem.
— Bruno Schulz
Reposted fromlittlemouse littlemouse viazvr zvr
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
2994 dadf 500
that's how powerful the mind is
Reposted fromStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
9227 09e4 500
Reposted fromlechatnoir396 lechatnoir396 viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
Dusze wszystkich dzieci, póki jeszcze mają tę swoją tajemnicę, są nieustannie zaprzątnięte tym, co jedynie ważne: samymi sobą i zagadkowym związkiem swojej własnej osoby ze światem dookoła. Poszukiwacze i mędrcy wracają w dojrzałym wieku do tych zajęć, ale większość ludzi zapomina i bardzo wcześnie opuszcza na zawsze ów wewnętrzny świat spraw prawdziwie ważnych, błąkając się przez całe życie wśród barwnych labiryntów trosk, pragnień i celów, z których żaden nie mieszka w głębi ich duszy i z których żaden nie wiedzie z powrotem w głąb ich duszy ani do domu.
— Hermann Hesse – Baśnie
Reposted fromnonserviam nonserviam viaStonerr Stonerr
thegirlyoulosttococaine
1348 11b7
Reposted fromkarahippie karahippie
thegirlyoulosttococaine
2030 f0d2 500
wszelkie zjawiska obiektywne przywoływane są podświadomie
Reposted fromStonerr Stonerr

October 24 2016

thegirlyoulosttococaine
5697 1285
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagitarowaaaA gitarowaaaA
3509 1b6d 500

powerful-art:

The Pantheon, Rome by JMWTurner

Reposted frommoreshadows moreshadows viaGeniusz Geniusz
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
8251 82b1 500
Krakow, Poland, 1920s.
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
5931 2db6 500
Reposted fromministerium ministerium viacoldwater coldwater
thegirlyoulosttococaine
2420 7339 500
thegirlyoulosttococaine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl