Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

5176 a77b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamagolek22 magolek22
thegirlyoulosttococaine
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viabreakaway breakaway
thegirlyoulosttococaine
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
Reposted fromshakeme shakeme viastonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamuladhara muladhara
thegirlyoulosttococaine
4086 5bbd 500
Reposted fromxanth xanth viastonerr stonerr

August 08 2017

9878 3313 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaepidemic epidemic

July 29 2017

thegirlyoulosttococaine
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasgrialux3 sgrialux3
thegirlyoulosttococaine
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong via3u3a 3u3a

July 28 2017

thegirlyoulosttococaine
3091 7f1a
Reposted fromkarahippie karahippie
thegirlyoulosttococaine
3110 fc5d
Reposted fromkarahippie karahippie
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
3285 c615 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr

July 26 2017

thegirlyoulosttococaine
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
thegirlyoulosttococaine
8783 2508
Reposted fromkarahippie karahippie
thegirlyoulosttococaine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl