Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2019

thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
0016 16b6
thegirlyoulosttococaine
0308 cabe 500
Reposted frommalfynka malfynka viaponurykosiarz ponurykosiarz
thegirlyoulosttococaine
thegirlyoulosttococaine
8685 f717 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaunconscious unconscious
thegirlyoulosttococaine
4872 4b67 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
8776 fd8c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
6458 002b 500
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny viaxannabelle xannabelle
thegirlyoulosttococaine
9544 7962 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle

August 20 2018

thegirlyoulosttococaine
Magia bierze się z cierpliwości. To jest zdolność krystalizacji swej percepcji, stopniowego zerwania zasłon iluzji, i zgodnie z intencją, użycie tej ostrości do manipulacji rzeczywistością w kierunku pożądanego efektu, pozostawiając oczywiście przestrzeń dla łaski i dla ewentualnej porażki. To subtelny taniec, i aby tańczyć go dobrze, trzeba najpierw nauczyć się podstawowych kroków, zanim zaczniemy improwizować. Tutaj docieramy do kwestii dyscypliny. W świecie nadmiaru obfitości, stale konkurującym o naszą uwagę, ścieżka do mądrości leży nie tyle w kolekcjonowaniu oderwanych doświadczeń, ale w usunięciu rozproszenia.
— Światoslaw Wojtkowiak
Reposted fromstonerr stonerr viaepidemic epidemic
thegirlyoulosttococaine
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viaepidemic epidemic
thegirlyoulosttococaine
3821 8d18
Reposted fromkarahippie karahippie

May 08 2018

thegirlyoulosttococaine
3546 7c85
Reposted fromkarahippie karahippie viamagolek22 magolek22
thegirlyoulosttococaine
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viadiscort discort
thegirlyoulosttococaine
7534 1365 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadiscort discort
thegirlyoulosttococaine
6022 4e36 500
Reposted fromseaweed seaweed viadiscort discort
thegirlyoulosttococaine
7894 6fb9 500
A different version of you exists in the minds of everyone who knows you.
Reposted fromstonerr stonerr
thegirlyoulosttococaine
3293 8559
Reposted fromSanthe Santhe viamuladhara muladhara

May 04 2018

thegirlyoulosttococaine
Najkrótszy wiersz o miłości.

Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
thegirlyoulosttococaine
0773 3c3d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl